Odstąpienie od umowy


1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, które jest ograniczone w czasie, i na które przysługuje 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


2
Zawarte postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem, w szczególności gdy Sprzedawca wyprodukuje Towar według specyfikacji Klienta, na jego in
dywidualne zamówienie, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów, o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej. Dotyczy to umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb oraz umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres OCEAN ZDROWIA, ul. Strażacka 35/15, 42-300 Myszków, lub np. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@ocean-zdrowia.pl


5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


6. OCEAN ZDROWIA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.ocean-zdrowia.pl Sklep OCEAN ZDROWIA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli OCEAN ZDROWIA nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


7. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt na adres podany przez OCEAN ZDROWIA. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).


8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.


9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, OCEAN ZDROWIA nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

raty przez internet leasing przez internet

Śledź nas na Facebooku

raty przez internet leasing przez internet